Fun Things to Do in Washington, D.C. (Weekend 9/26)